Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ČLENSKÁ SCHŮZE 30.3.16

13. 4. 2016

 

Bytové družstvo V Zahradách 1

V Zahradách 843/ 1

180  00     Praha 8

 

                        Zápis z jednání členské schůze

Pořadové číslo  :   1/2016

Konané dne       :   30.3.2016

Místo konání     :  čekárna zubní ordinace, Praha 8, V Zahradách 843/1

Přítomni            :  prezenční listina, omluveni – Klabouch, Pražáková, Nováková,                                                     Nedoma, Bazanov.

 

Předsedkyně představenstva zahájila schůzi v 18.15 hod. Bylo konstatováno, že je přítomno dle prezenční listiny 14 členů a doloženy 2 plné moci: Klabouch - Cízová, Pražáková -  Hájková a tím je dnešní členská schůze usnášení schopná.

Poté navrhla předsedkyně představenstva schválení programu členské schůze dle pozvánky a nikdo nežádal o doplnění dalších bodů a zapisovatelkou schůze bude předsedkyně představenstva.

 

Pro  :    16                                   proti  :     0                                      zdržel se :    0

 

Průběh schůze a návrhy usnesení:

Ad 1.    Noví členové BD V Zahradách 1  -  předsedkyně představenstva představila nové členy BD.

Návrh usnesení:

Členská schůze bere na vědomí, že došlo na základě převodu členských práv a povinností ke změně v seznamu členů BD.

 

Ad 2.   Hospodaření BD za rok 2015 – na základě předložených dokumentů ze správní firmy Austis , které jsou přílohou  členské  schůze  č.1 a informaci o výši daně za rok 2015 -  35.550 Kč, placenou FÚ Praha 8. V diskuzi nebyly vzneseny žádné připomínky k tomuto bodu, a proto  bylo navrženo toto usnesení.

Návrh usnesení:

Členská schůze souhlasí s hospodařením BD V Zahradách 1 za rok 2015.    

Pro  :      16                                  proti  :    0                              zdržel se :    0

 

Ad 3.   Vyúčtování služeb 2015 a daň z nemovitosti 2016 -  na základě přehledu vyúčtování informovala předsedkyně představenstva o tom, že vysoké nedoplatky má nájemce restaurace za vodné (26.657 Kč) a paní Pražáková, která dluží za 2 nájmy 2015(9.768 Kč) + nedoplatek služeb 2015(6.193 Kč).  Vysvětlila přítomným požadavek úhrady nedoplatků a přeplatků formou bankovního převodu pro lepší přehlednost splátek. Z proběhlé diskuze vyplynul tento návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Členská schůze nerozporuje vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2015 a souhlasí, že nedoplatky/přeplatky budou hrazeny bankovním převodem  na/z účtu BD u ČSOB. Nájemce NP 602+604 – restaurace bude po jednání s předsedkyní představenstva a kontrolní komise BD vyzván ke zvýšení záloh za služby. S pí. Pražákovou bude projednán splátkový kalendář dluhu dle jejích finančních možností, i kdyby měl přesáhnout do roku 2017.

Pro :  15                                 proti :   0                              zdržel se :  1- Pražáková     

 

Ad 4.  Zpráva představenstva a kontrolní komise za minulé období 5/2015-3/2016.

Předsedkyně představenstva seznámila přítomné se zněním zpráv představenstva a kontrolní komise BD V Zahradách 1 za období 5/2015-3/2016. V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky ke znění zprávy.

 Členská schůze bere zprávy orgánů BD V Zahradách 1 na vědomí.

 

Ad 5. Výběr firmy pro rekonstrukci stoupaček:

Přílohou pozvánky na členskou schůzi byl přehled tří nabídek na opravu stoupaček v domě. V první části diskuse bylo navrženo vybrat jednu ze tří firem, která by měla opravu stoupačky provádět:

  • Malá stavební Pr – hodnota za 3 stoupačky včetně DPH - 212 301 Kč (bez víceprací)
  • p.Nosek – hodnota za 3 stoupačky včetně DPH - 298 597 Kč (bez víceprací)
  • p.Socha – hodnota za 2 stoupačky včetně DPH – 267 950 Kč (bez víceprací).

Dále bylo navrženo určit nejvhodnější termín provádění opravy stoupaček:

  • Září 2016
  • Duben/květen 2017

Návrh usnesení:

Členská schůze navrhuje oslovit jako první firmu Malá Stavební Pr., která nabídla nejnižší cenu za opravu stoupaček.

Pro :   15                             proti :  0                                   zdržel se :   1 ( Pražáková )

 

Členská schůze navrhuje zahájit opravu stoupaček v termínu září 2016. V případě, že by první z vybraných firem nemohla opravu stoupaček provádět v termínu září 2016, členská schůze schvaluje oslovit druhou firmu (pana Sochu), která nabídla druhou nejnižší cenu za opravu stoupaček.

Pro :  12                  proti :  3 (pí.Krkošková,pí.Kudrnová, p.Kudrna)        zdržel se : 1                                                                                                                  (pí.Pražáková)

 

Členská schůze dále pověřuje, aby představenstvo ve spolupráci s kontrolní komisí zahájilo jednání s vybranou firmou a aby byla uzavřena smlouva o dílo za co možná nejvýhodnějších podmínek pro družstvo; dále je představenstvo a kontrolní komise pověřeno vybrat stavební dozor, který bude na stavbu dohlížet a pořídí dokumentaci opravovaných stoupaček.

Pro :  15                               proti :  0                              zdržel se :  1  ( pí.Pražáková )

 

Ad 6. Ostatní:

6a.   Ukončení nájemního vztahu NP 603 – dne 28.2. e-mailem informoval jednatel  fy o žádosti o ukončení nájemního vztahu ke dni vypršení smlouvy o nájemním vztahu k 31.3.2016. K předání prostor NP dojde 31.3.2016 a bude sepsán předávací protokol. V rámci diskuze byl projednán termín výběrového řízení a vyvolávací cena 3.000 Kč, které bude 4/2016-5/2016 a uveřejněna na webových stránkách BD. Z diskuze vyplynulo usnesení.

Návrh usnesení:

Členská schůze souhlasí s vyhlášením výběrového řízení v termínu 4/2016-5/5016 za cenu 3.000 Kč a ceny služeb spojených s užíváním prostoru. Členská schůze doporučuje vyhovět nejvyšší nabídce vhodné pro tento prostor. Na členské schůzi předpokládané svolat koncem června bude odsouhlasen nájemce nebytového prostoru s nejvyšší nabídkou na základě návrhu orgánů BD po projednání s navrhovateli nájemního vztahu.

 

6b.    Investice družstva na další období:

V rámci diskuse o potřebnosti byly navrženy investice:

  • Oprava dalších stoupaček
  • Oprava sklepů
  • Oprava vnitřních společných prostor, včetně PRE

Návrh usnesení:

Členská schůze souhlasí s postupnou opravou dalších stoupaček v domě v průběhu roku 2017- Pokud se vybraná firma osvědčí, může být navrženo provádění dalších oprav stoupaček touto firmou; následně po opravě všech stoupaček by mělo dojít k úpravě sklepů a společných prostor (chodba), včetně úpravy PRE rozvodů a rozvodných skříní.

 

  6c.   Třídění odpadu – předsedkyně představenstva upozornila členy BD na nutnost důsledněji třídit odpad, neměl by to být problém vzhledem k rozmístění kontejnerů na třídění odpadu v dosahu domu. Všichni přítomní byli upozorněni, že v případě tohoto nedodržování bude navýšen poplatek za odvoz odpadu dle nového zákona pro Prahu pro následující roky.

Návrh usnesení:

Členská schůze bere na vědomí získané informace a zavazuje se k třídění odpadu, členové budou informovat své podnájemce, aby tak bylo činěno.  Uvědomují si vyplývající navýšení plateb za svoz směsného odpadu v případě nedodržení.

Pro :   16                                           proti :  0                                      zdržel se : 0

 

Schůze byla na základě vyčerpání bodů programu ukončena ve 20.35 hod.