Jdi na obsah Jdi na menu

14.12.2021 Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva V Zahradách 1

5. 2. 2022

Bytové družstvo V Zahradách 1

V Zahradách 843/1

180 00 Praha 8

 

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva V Zahradách 1

 

Pořadové číslo: 2/2021

Konané dne: 14.12.2021 od 17.30hod

Místo konání: Kancelář představenstva družstva

Přítomní: 15 + 2x plná moc

 

 

Program schůze:

 

 1. Nájem nebytových prostor (nové smlouvy)
 2. Revize v domě, revizní zprávy (plyn, hasicí přístroje, komíny)
 3. DPP na další období
 4. Informace k provádění opravy elektroinstalace v domě, v nebytovém prostoru restaurace
 5. Přidělení družstevního bytu č. 1
 6. Převod bytů do osobního vlastnictví
 7. Plány s nebytovým prostorem půda
 8. Investice v následujících letech (výtah, sklepy)
 9. Aktualizace stanov
 10. Ostatní

 

Schůzi zahájila v 17:35 R. Kosinová, seznámila zúčastněné s programem schůze, v rámci bodu ostatní nebyly předloženy další návrhy. Zapisovatelem navržen F. Štědrý.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s programem schůze a osobou zapisovatele.                                                                PRO: 17                                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

 

 1. Účinnost v současnosti platné nájemní smlouvy na ordinaci+šatnu je do 31.12.2021. Nájemce nebytových prostor podal do 30.9.2021 žádost na prodloužení nájemního vztahu. Členská schůze byla seznámena s návrhem prodloužit nájemní vztah o další rok do 31.12.2022 a navýšit nájem nebytového prostoru ordinace dle odpovídající výše inflace.

Nájemcem NP 603 je Fond Sidus, z.ú.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s prodloužením nájmu NP ordinace+šatna o další rok do 31.12.2022 a s navýšením částky o inflaci.

PRO: 17                                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

 

 

 1. Členské schůzi byly předloženy materiály týkající se revize hasících přístrojů, komínů a plynu.

Nález u bytu č.3 - kde dochází k mírnému úniku plynu. Tato závada bude opravena.

                                               

Usnesení: Členská schůze bere revizní zprávy na vědomí.

 

 1. Členská schůze byla seznámena s návrhem zachovat dohody o provedení práce o další rok.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s návrhem dohod o provedení práce v nezměněné podobě.

                PRO: 17                                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

                                                                                                                                                               

 1. Členská schůze byla seznámena s novou nabídkou firmy PRE pro realizaci HDV. Ceny materiálu na elektrické skříně, měď apod. narostly v důsledku pandemie COVID19 o několik desítek procent.

 

Pozn. Původní datum začátku realizace 1.2.2022 se posouvá na termín 1.8.2022 za neměnných podmínek.

 

Usnesení: Členská schůze schvaluje přijetí nabídky a uzavření smlouvy o dílo s PRE měření, a.s., na provedení opravy domovních elektrorozvodů za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo, která reflektuje současné navýšení cen materiálu, tj. za cenu 672 521 Kč bez DPH.

PRO: 17                                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

 

Členská schůze dále definuje poptávku pro naložení s nebytovým prostorem restaurace v následujícím znění. Prostor zůstává nebytovým prostorem. Smlouva o dílo musí obsahovat odhlučnění prostor, elektroinstalaci, topení, vymalování, přísun vody a kanalizaci. Celková částka nesmí přesahovat 700 000 CZK bez DPH. Představenstvo zpracuje pro tuto poptávku podklad, který zašle k dispozici členům družstva, aby byla možná součinnost členů při hledání nového dodavatele.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí se zněním poptávky.

PRO: 16                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 1 (Roman Podhola)

 

 

 1. Členská schůze byla informována o přidělením bytu č.1 Patricii Waisrové a schvaluje přidělení družstevního bytu č. 1 člence Patricii Waisrové; výši dalšího členského peněžitého vkladu, jehož splacení je podmínkou pro vznik nároku členky na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 1, a to v částce 3 000 000 Kč; smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, která je přílohou zápisu z členské schůze a která upravuje podmínky převzetí povinnosti k úhradě tohoto dalšího členského vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a další podrobnosti, včetně budoucí smlouvy o nájmu tohoto družstevního bytu, s tím, že podmínkou uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 1 s Patricií Waisrovou je splnění jí převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši 3 000 000 Kč.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s přidělením bytu č. 1.

PRO: 17                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

                               

 

 1. Dle právního rozboru a z důvodu, aby v budoucnu nebyly zbytečně vynaloženy náklady a nevznikly komplikace - před rozhodnutím členské schůze o převodech vyžadovat explicitní žádost, resp. souhlas VŠECH těch členů družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů.

Členská schůze se shodla, že každý člen se seznámí s případným dopadem převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Na další schůzi bude  opět projednáno.

 

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí.

 

 1. Členská schůze se shodla, že  členové do příští členské schůze zváží, jakým způsobem by bylo možno využít nebytový prostor půdy.  Návrhy budou následně prodiskutovány na příští členské schůzi, mohou být předem zaslány na e-mail bytového družstva.

 

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí.

 

 1. Členská schůze navrhuje v rámci budoucích investic upřednostnit výstavbu nových sklepů. Potom další na řadě bude realizace venkovního výtahu.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s postupem v rámci bodu 8.

PRO: 17                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

 

 

 1. Členská schůze seznámena s návrhem na změnu stanov v souvislosti se změnou zákona o obchodních korporacích a s doplněními viz níže.
 • Zkrácení doby, s jakým předstihem lze oficiálně vyhlásit členskou schůzi bytového družstva (ze 30 dní na 15 dní)
 • Mít v nutných případech možnost hlasování o bodech programu členské schůze bez nutnosti svolávat fyzicky členskou schůzi (tj. metodou “Per Rollam”)
 • Možnost zasílat informace členům družstva na jejich poskytnuté osobní emaily

Úprava stanov bude předána právní kanceláři k přípravě – následně bude osloven notář pro možnost svolat členskou schůzi pro schválení stanov bytového družstva s pořízením notářského zápisu.

 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s postupem v rámci bodu 9.

PRO: 17                PROTI: 0                               ZDRZEL SE: 0

 

 1. V rámci bodu ostatní nebyly k projednání žádné další body.

Členská schůze byla ukončena na zaklade vyčerpaní všech bodů programu ve 20:00 hod.

V Praze dne 14.1.2022, zapsal Filip Štědrý

 

Radka Kosinová                                                                          Ivana Krkošková

předseda představenstva BD                                                      předseda kontrolní komise BD

v.r.                                                                                                 v.r.